+386 69 703 669 info@egomax.si

egoMAX METODOLOGIJA

Na kakšnih metodoloških temeljih je zgrajen egoMAX?

Kaj je in kaj meri psihološko orodje egoMAX ? 

egoMAX je spletno psihološko orodje, ki meri pretočnost procesa mišljenja ali pretočnost procesa obdelave podatkov in priprave informacij za delo. Ta pretočnost vpliva na osebnostno kompetentnost in delovno učinkovitost posameznika. Ob strokovni in organizacijski predstavlja osebnostno komponento celovite delovne učinkovitosti.
Osebnostna kompetentnost je posledica množice osebnostnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost dela posameznika. Te dejavnike merimo z različnimi psihološkimi testi. Diagnostični pristop Taktike plus temelji na teoriji transakcijske analize, ki opredeljuje razumsko logični (O), motivacijsko upravljavski (R) in komunikacijsko čustveni segment osebnosti (D).
Razumsko logični del osebnosti je najbolj pomemben segment osebnosti, saj je namenjen logično razumski obdelavi podatkov in pripravi informacij, ki jih potrebujemo za delo in življenje. V ta segment osebnosti sodijo sposobnosti teoretične in praktične logike, osredotočanje pozornosti, koncentracija, pretočnost mišljenja, idr.
Pretočnost mišljenja je osrednja komponenta razumsko logičnega segmenta osebnosti. Predstavlja pretočnost procesa obdelave podatkov in informacij z namenom iskanja poti za doseganje ciljev. Proces obdelave informacij je opredeljen s šestimi fazami: vhod informacij, analiza informacij, oblikovanje strategij ali možnih rešitev, odločanje, načrtovanje izvedbe in spremljanje izvedbe.
  Pospeševanje in zaviranje pretočnosti mišljenja je odvisno od vrste osebnostnih dejavnikov. Z egoMAXom merimo vpliv treh »močnih« osebnostnih dejavnikov: motivov, prepričanj in čustvene energije. Ti dejavniki imajo različen pospeševalni ali zaviralni vpliv na posamezne faze procesa obdelave informacij.
Povezanost pretočnosti mišljenja z vlogami pri deluegoMAX nam pokaže: optimalna delovna področja in timske vloge, usmerjenost v strokovno delo ali v vodenje, usmerjenost v izdelke ali v ljudi, usmerjenost v ustvarjalno delo, analitično delo, oblikovanje strategij, vodstveno odločanje, idr.
  Razvoj – egoMAX je razvil Milan Terpin, vodilni svetovalec v podjetju Taktika plus, s skupino sodelavcev v različnih razvojnih obdobjih. V obliki »svinčnik papir« je v uporabi že več kot 20 let. Z njim je bilo testiranih več kot 1500 oseb. Oblikovane so ustrezne norme za skupine značilnih delovnih mest. V letu 2017 je bila razvita spletna oblika testa egoMAX.
egoMAX grafika

Teoretične podlage

Testi temeljijo na teoretičnih izhodiščih transakcijske analize, ki človekovo osebnost deli na tri velike sklope, ki predstavljajo tri skupine značilnih vedenj, poimenovanih kot »detetovo« vedenje, »odraslo« vedenje in »starševsko« vedenje. Vsaka skupina je razdeljena še na dve podskupini. »Detetovo« vedenje je razdeljeno na vedenje »svobodnega deteta« in vedenje »adaptiranega deteta«. »Odraslo« vedenje je razdeljeno na vedenje »globalnega odraslega« in vedenje »detajlnega odraslega«. »Starševsko« vedenje je razdeljeno na vedenje »kritičnega starša« in vedenje »negujočega starša«. V ozadju vsake podskupine so psihični gonilniki, ki vplivajo na pogostost »proizvodnje« določenega vedenja. Psihično stanje v katerem se tvori posamezno značilno vedenje se imenuje stanje zavesti ali ego stanje.

egoMAX temelji na teoriji delovanja ego stanj. Funkcionalno ego stanje »svobodno dete« povezujemo s področjem ustvarjalnosti, ego stanje »globalni odrasli« povezujemo s področjem strateškega načrtovanja, in ego stanje »kritični starš« s področjem odločanja. Ta ego stanja uvrščamo v skupino tako imenovanih »digitalnih ego stanj«, saj le zaporedna uporaba vseh treh ego stanj predstavlja proces doseganja cilja ali proces reševanja problema. Ego stanje »adaptirano dete« funkcionalno povezujemo s področjem socializacije, ego stanje »detajlni odrasli« s področjem priprave ljudi na delo in ego stanje »negujoči starš« s področjem »motivacije«. Ta ego stanja uvrščamo v tako imenovano skupino »analognih« ego stanj, saj vsako zase celostno predstavlja podporno vlogo v procesu doseganja cilja.

egoMAX testna baterija

Skupek štirih testov v testni bateriji zajema naslednje teste:

Test EGO motivov

S testom EGO motivov ugotavljamo, katera skupina motivov ima največjo motivacijsko moč in kateri posamični motivi v različnih motivacijskih skupinah imajo največjo motivacijsko moč. Vsaka motivacijska skupina pripada enemu izmed EGO stanj.

Test pretočnosti EGO stanj

S testom pretočnosti EGO stanj ugotavljamo, kako pogosto se nekdo zadržuje v določenem EGO stanju, ki je funkcionalno namenjeno določenim aktivnostim v procesu mišljenja, kar nakazuje povezanost s količino predelanih podatkov in informacij. Tako dobimo informacije o pretočnosti mišljenja v posameznih fazah ciljne obdelave podatkov in informacij – od vhoda podatkov in informacij – do obdelave, odločanja in implementacije sprejete rešitve. Test jasno pokaže, kje so eventualne zožitve, saj te kažejo na manjše učinke v procesu mišljenja. Test je povezan s količino predelanih podatkov in informacij.

Test kakovosti EGO stanj

S testom kakovosti EGO stanj ugotavljamo kakovost obdelave podatkov in informacij v posameznih fazah procesa mišljenja. Test nam pokaže, ali je obdelava v določeni fazi manj ali bolj kakovostna. Manj kakovostna obdelava pomeni, da se v tej fazi uporabljajo manj kakovostni načini obdelave, ki imajo za posledico večje število napak in slabši končni rezultat.

Test kakovosti čustvene energije

S testom kakovosti čustvene energije ugotavljamo vrste čustvene energije, ki so se, kot posledica čustvenih reakcij, nabrale v posameznikovem »rezervoarju čustvene energije«. Test nam pokaže, kakšno je razmerje med pozitivno in negativno čustveno energijo ter kakšni sta razmerji med pozitivno produktivno in pozitivno udobno energijo ter razmerji med negativno ravnodušno in negativno razdiralno energijo. Pozitivna čustvena energija kaže na raven energije, ki je potrebna za učinkovito doseganje ciljev, raven negativne energije pa kaže na raven energije, ki se lahko sprosti ob stresnih in konfliktnih situacijah.

Imamo pravo orodje, uporabite ga !

Kontakt

SPREMLJAJTE NAS:

Taktika plus d.o.o. 

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

info@egomax.si

+386 69 703 669